Vikings in Womens Clothing

By 20. april 2016Archeology

Mænd drog på krigstog med hvasse våben i hånd. Kvinder regerede husholdningen og besad nøglerne til hjemmet. Således kan den almene opfattelse af vikingetidens kønsroller groft skitseres. En opfattelse der deles af lægfolk og mange arkæologer. Givetvis er denne opfattelse heller ikke helt ved siden af, for så vidt angår majoriteten af Skandinaviens befolkning 1000 år tilbage. Men det totale billede er nok mere broget end som så. En række forhistoriske grave fra Skandinavien, Holland og England stiller spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af vikingetidens og jernalderens kønsroller. Disse grave rummer mænd gravlagt i kvindetøj og hvad, der ellers opfattes som typiske feminine gravgaver – ligeledes er kvinder i visse tilfælde blevet forsynet med våben til deres dødsrejse.

Siden arkæologi etableredes som videnskab i første halvdel af 1800-tallet, har det været almindelig praksis især at tage udgangspunkt i gravgaverne, når en gravlagt skulle kønsbestemmes. Den arkæologiske tradition har haft en temmelig stivnakket opfattelse af arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder. Konsekvensen er blevet, at visse genstandstyper knyttes udelukkende til den kvindelige sfære, mens andre knyttes udelukkende til den mandlige sfære. Således bliver en grav, som indeholder fx synåle eller visse smykketyper, automatisk til en kvindegrav, mens våben og/eller værktøj naturligvis indikerer en mandsgrav. Denne genstandsbaserede metode til kønsbestemmelse kaldes arkæologisk kønsbestemmelse.

Til alt held har naturvidenskaben givet os mere objektive og pålidelige metoder til kønsbestemmelse. Ved osteologisk undersøgelser kan man kønsbestemme velbevaret knoglemateriale med op til ca. 95% sikkerhed. Og Dna-undersøgelser af velbevarede tænder kan faktisk give en helt sikker kønsbestemmelse. Ikke desto mindre er den arkæologiske kønsbestemmelse stadig den almindeligste; dels p.g.a. manglende knoglemateriale, dels p.g.a. konservatisme. Og, når det drejer sig om dyre Dna-tests, naturligvis fagets evindelige økonomiske problemer.

Som det vil fremgå af det følgende materiale, er arkæologisk kønsbestemmelse absolut ikke en troværdig videnskabelig metode. Samtidig fastholder den en opfattelse af forhistoriens kønsroller, som muligvis er forkert eller, i det mindste, ikke fyldestgørende.

Vikingetidige grave

Fig 1. Dobbeltgraven fra Gerdrup: den hængte og bundne mandsperson (t.v.) og den lansebærende kvinde. Sidstnævnte er tynget ned med kampesten, muligvis for at forebygge gengangeri. Efter Christensen & Bennike 1983.

Fig 1. Dobbeltgraven fra Gerdrup: den hængte og bundne mandsperson (t.v.) og den lansebærende kvinde. Sidstnævnte er tynget ned med kampesten, muligvis for at forebygge gengangeri. Efter Christensen & Bennike 1983.

Nær landsbyen Gerdrup, nord for Roskilde, fandtes i 1981 en dobbeltgrav fra første halvdel af 800-tallet. Heri lå to velbevarede skeletter – ifølge osteologisk kønsbestemmelse en mand og en kvinde.

Manden led sandsynligvis en voldsom død ved hængning, tilsyneladende havde han været bundet på fødderne. Velsagtens en ofret træl? Kvinden var stedt mere fredfuldt til hvile (dog tynget ned af svære sten) med en jernkniv, et nålehylster og en lanse som gravgaver.

Jernkniven er den mest udbredte af vikingetidens gravgaver og forekommer både kvinde- og mandsgrave. Og, ifølge den arkæologiske kønsbestemmelse, er nålehylstre kvindelige gravgaver, mens lanser er mandlige. I arkæologisk henseende må kvinden fra Gerdrup således betegnes som noget afvigende.

Det har været foreslået at den afdøde kvinde har været en kvindelig kriger, eller snarere kvinde med en art “mands”status – som stedfortræder i en familie, der manglede sin patriark p.g.a. rejsevirksomhed eller død. Nogle af kvinderne afbildet på tapetet fra Oseberggraven bærer ligeledes lanser.

Fig 2. En rekonstrueret del af tapetet fra norske skibsbegravelse ved Oseberg (ca. 840 e.v.t.), der viser lansebærende kvinder i procession. Efter Christensen & Bennike 1983.

Fig 2. En rekonstrueret del af tapetet fra norske skibsbegravelse ved Oseberg (ca. 840 e.v.t.), der viser lansebærende kvinder i procession. Efter Christensen & Bennike 1983.

Kvindegrave med våben fra 1000-1100-tallet forekommer også i Baltikum og Finland. Heriblandt kendes en række fra den estiske ø Saaremaa. Fortrinsvis rige grave, hvor øksen er det mest almindelige våben, men lanse og kastespyd forekommer også. I to finske grave fra Kalvola og Tyrväntö, er sværd fundet sammen med værdifulde, typiske kvindesmykker. På gravpladsen ved Luistari indeholdt grav nr. 35 en kvinde med økse. Og i nr. 404 fandtes kranie og lemmeknogler fra en mand (to økser lå under ham) liggende for fødderne af en kvinde.

Fra Norge kendes en række grave med “blandet” kvindeligt og mandligt udstyr. Mange af disse er udgravet i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og er derfor ikke så veldokumenterede som Gerdrupgraven. Alle disse grave indeholder de velkendte ovale skålspænder kombineret med et eller flere våben. Økser dominerer, men lanser såvel som sværd forekommer. Nogenlunde samme våbentypefrekvens ses i vikingetidens våbengrave som helhed. Majoriteten af gravene dateres til tidligt i 800-tallet. Et komplet overblik eksisterer ikke, men mindst 20 sådanne begravelser kan konstateres.

Hvordan skal disse norske grave forstås? Det traditionelle svar er, at der er tale om dobbeltgrave med mandlige og kvindelige begravelser blandet sammen – foranlediget af ringe dokumentation, dårlige bevaringsforhold eller forstyrrelser. Dette kunne naturligvis være sandheden. Men, set i lyset af Gerdrupgraven og de baltiske/finske grave, kunne det også være en dårlig undskyldning for ikke at starte en debat om vores opfattelse af vikingetidens kønsroller (og andre perioder for den sags skyld).

Angelsaksiske grave

Et antal angelsaksiske grave udviser samme karakteristika vedrørende kønsbestemmelse som de nævnte vikingetidsgrave.
På den hollandske gravplads Oosterbeintum i Frisland rummede grav nr. 398 et mandsskelet med kvindelige gravgaver: to spænder, 40 perler og et armbånd – nærmest identiske genstande fandtes i størstedelen af kvindegravene på pladsen. Kønsbestemmelserne er osteologiske og graven er dateret til 450-550 e.v.t.

Fænomenet gentages på De Britiske Øer – Buckland, Dover: i alt 11 grave, hvor gravgaverne ikke korresponderede den osteologiske undersøgelse. Syv mænd var begravet med spænder, nøgler, perler, armbånd m.m. Tre kvinder var begravet med lanser og en med skjold. Sewerby, Yorkshire: tre mandsgrave med kvindesmykker. West Heslerton: tre osteologisk bestemte kvindegrave med lanser. Kempston, Bedfordshire, og Harwell, Berkshire: en række grave med “blandet” mandligt og kvindeligt udstyr.

Problematisk fortolkning af grave

Eksemplerne illustrerer arkæologisk kønsbestemmelses upålidelighed. Metoden rummer en stor risiko for at drage etnocentriske fortolkninger af forhistorien. Køn kan være kulturelt skabt, ligesom at opfattelsen af den mandlige og kvindelige natur skifter fra kultur til kultur. Sådanne opfattelser påvirker den indstilling det ene køn har til det andet, og dermed den adfærd som det ene køn udviser overfor det andet. Ved arkæologisk kønsbestemmelse risikerer arkæologen at sammenblande opfattelser og skikke fra sin egen kultur med den forhistoriske kultur, der er genstand for undersøgelse. De fleste menneskers forestilling om, hvad der er naturligt for mennesker at gøre og tænke, og hvad der ikke er naturligt, er kulturelt betinget og ofte bundet til tid og sted. Vores eget samfunds forestillinger og skikke er ikke universelle, endsige iboende menneskets natur.

Et andet problem er fortolkning af gravgaver og gravskik. Almindelig arkæologisk praksis er at rubricere en grav med våben som en krigergrav. Tydeligvis associerer våben til krigsførelse, men kan samtidig symbolisere helt andre ting. Vi kan ikke vide, hvorvidt gravvåben eksempelvis betyder “afdød kriger”, “person med særlig samfundsstatus” eller måske blot “fri person”. Eksemplerne viser gravfortolkningernes komplekse natur. Alt er ikke altid så simpelt som det synes. Og erkendelsen af grave med “blandet” mandligt og kvindeligt gravudstyr advarer mod fremover ensidigt at fæste lid til den arkæologiske kønsbestemmelse.

Disse grave, med individer af ét biologisk køn, påklædt eller gravlagt med klæder og genstande traditionelt forbundet med det modsatte køn, har kun i lidet omfang været genstand for undersøgelse. Oftest forklares uoverensstemmelserne med osteologisk usikkerhed, af de publicerende forskere. Knoglematerialet er tit så begrænset, at osteologisk kønsbestemmelse ikke er mulig. Trods denne indvendings gyldighed er antallet af de pågældende grave nu blevet så stort, at muligheden for eksistensen af individer der krydsede de traditionelle kønsgrænser i vikingetiden, ikke længere kan ignoreres. Men hvordan skal dette fænomen forklares?

Kulturel kønskonstruktion

Etnografiske kilder bærer vidnesbyrd om eksistensen af flere køn i visse kulturer, end de to biologiske. I vores moderne vestlige kultur fastslås kønnet ved fødslen på grundlag af kønsorganerne. Som udgangspunkt ændres dette ikke senere i livet, bortset fra i forbindelse med kirurgiske indgreb (kønsskifteoperation), eller sjældne tilfælde, hvor børn fødes med begge kønsorganer (interseksuelle). Men selv hvis en person vælger at underkaste sig en kønsskifteoperation, har mange mennesker svært ved at acceptere vedkommendes “nye” tilhørsforhold. I den vestlige kultur er der kun plads til to kønskategorier – de biologiske. Men tredje, og sågar fjerde, kønskategorier har eksisteret i mere end 1000 år.

Et par eksempler:
Således i Indien, hvor tredje kønskategorien hijra har eksisteret i mere end 1000 år. Ordet kan bedst oversættes til eunuk eller interseksuel. Hijraerne tilbeder modergudinden Bahuchara Mata. Det er mænd, som bliver hijraer. Mænd der ikke passer ind i den traditionelle, patriarkalske samfundsopbygning. Måske er de fysisk impotente, homoseksuelle eller interseksuelle – omstændigheder der umuliggør familiestiftelse og tilpasning til de traditionelle kaster. Hijraerne klæder sig som kvinder, opfører sig som kvinder og kastreres. De optræder bl.a. ved drengebørns fødsler og til bryllupper. De opfylder en rolle som er hverken kvindens eller mandens, en alternativ kønskategori. De tjener til livets ophold gennem de nævnte optrædener, prostitution og tiggeri. I dag er Indien ved at blive mere sekulariseret p.g.a. vestlig påvirkning. Hermed har hijraerne mistet meget respekt i samfundet og tilhører nu den laveste samfundsklasse. Kastration er blevet forbudt, sygdomme er i fremmarch. Givetvis vil denne alternative kønskategori snart være forsvundet.

Fig 3. Kvinder fra Balkan, der bliver til mænd: (t.v.) Mikas, oprindeligt Milica (1929). (t.h.) Stana, tidligere kvinde med hans/hendes søster Vukosava (1960). Efter Herdt 1994.

Fig 3. Kvinder fra Balkan, der bliver til mænd: (t.v.) Mikas, oprindeligt Milica (1929). (t.h.) Stana, tidligere kvinde med hans/hendes søster Vukosava (1960). Efter Herdt 1994.

Et eksempel på overskridning af kønsgrænser kendes fra Balkan. I visse tilfælde, hvor en families mandlige arving (og patriark in spe) var afgået ved døden, eller måske aldrig blevet født, kunne kvinder overtage den traditionelle mandsrolle.

Således ville de bære mandsklæder og våben. De ville opfylde mandlige samfundspligter, inklusiv krigsførelse. Ofte blev sådanne kvinder begravet i mandsklæder.

Var det sådan i vikingetiden?

Problemet med den arkæologiske kønsbestemmelse betyder ikke nødvendigvis at opfattelsen vikingetidens kønsroller, skal fuldstændig redefineres – at alle mænd var bøsser i kjoler og alle kvinder blodtørstige amazoner. Ikke desto mindre burde det absolut give stof til eftertanke.

Som nævnt kan vi ikke vide hvad gravgaverne reelt symboliserede. Dette udgør et evigt usikkerhedsmoment. Men visse kvalificerede forslag kan dog fremsættes. At forestille sig vikingetidens samfund som matriarkalsk ville være useriøst, men at opnå en vis nuancering af periodens kønsroller ville blot berige vores viden.

Tre gravkategorier er blevet behandlet her: 1) kvinder begravet med mandlige genstande; 2) mænd begravet med kvindelige genstande; 3) grave med blandede mandlige og kvindelige genstande. Måske er det en fejl, når visse genstande tilskrives kvinder, og andre tilskrives mænd. Men hvis den generelle antagelse vedrørende de nævnte grave er korrekt, er det mere konstruktivt at forsøge at forklare hvorfor nogle krydsede grænsen mellem kønnene i vikingetiden. Kvinder begravet med våben er muligvis “maskuline” kvinder. Kvinder med engagement i traditionelle mandlige aktiviteter, der således havde muligheden for at blive til kvindelige krigere. Eller måske er svaret mere i stil med ovenstående eksempel fra Balkan. Ligeledes kunne “feminine” mænd have særligt talent for traditionelle kvindelige håndværk. Fysiske hindringer, som blindhed m.m., kunne også være en forklaring.

Afslutningsvis kan et citat fra Saxo påminde arkæologen om ikke at projektere egne samtidige kønsopfattelser over på forhistoriens. Fremtidig arkæologisk forskning bør arbejde mere fordomsfrit med kønsroller og stoppe den blåøjede tro på den arkæologisk kønsbestemmelse alene.

“Der gaves i fordums Dage blandt Danskerne Kvinder, som omdannede deres kvindelige Skjønhed til mandigt Væsen og anvendte næsten al deres Tid paa krigerske Idrætter. De hadede nemlig al Slags vellystig Levemaade og hærdede stadig Legeme og Sjæl ved Udholdenhed og Anstrængelse, og idet de gav Afkald paa al kvindelig Svagheds Blødagtighed, tvang de Kvindesjælen til at lægge sig efter mandlig Grumhed og lagde saa ivrig Vind paa Krigsvæsenet, at man kunde fristes til at tro, de ikke længer var Kvinder. Det var især saadanne, som havde stærke Sjæle eller udmærkede sig ved slanke, høje Legemer, der plejede at slaa ind på det Liv. Som om de glemte de Kaar, de var fødte i, og foretrak Barskhed for kjælne Ord, bød de Kamp i Steden for Kjærtegn, tørstede efter Blod og ikke efter Kys, lagde sig hellere efter Krigens end Kjærlighedens Idrætter og krystede Spyd i de Hænder, de kunde have brugt ved Væven, tænkte ikke paa Brudesengen, men paa Døden, og angreb med hvasse Vaaben de Mænd, som de kunde have frydet med deres Skjønhed.”

Af arkæolog Tina Lauritsen og arkæolog Ole KastholmLitteratur

Christensen, T. 1981: Gerdrup-graven. Romu 2, Roskilde.

Christensen, T. & P. Bennike, 1983: Kvinder for fred? Skalk 3, 1983. Højbjerg.

Evison, V.I. 1987: Dover: The Buckland Anglo-Saxon Cemetery. London: Historic Buildings and Monuments commission for England. Archaeological Report no. 3

Haughton, C. & D. Powlesland 1999: West Heslerton: The Anglian Cemetery Vol. I+ II.

Herdt, G. (ed.) 1994: Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New York.

Hirst, S.M. 1985: An Anglo-Saxon Inhumation Cemetery at Sewerby East Yorkshire. York University, Archaeological publications 4.

Knol, E. et al. 1996: The early medieval cemetery of Oosterbeintum (Friesland). Palaeohistoria 37/38. Rotterdam.

Mägi, M. 2002: At the Crossroads of space and time. Graves, changing society and ideology on Saaremaa (Ösel), 9th – 13th centuries AD. Tallinn.

Meaney, A. 1964: A Gazetteer of Early Anglo-Saxon Burial Sites. London.

Petersen, J. 1928: Vikingetidens Smykker. Stavanger.

Saxo Grammaticus: Danmarks krønike. Oversat af Fr. Winkel Horn, 1898. København 1995.

Leave a Reply