Ornamentation & Carvings of the Viking Age

By 20. april 2016Crafts

Det svære ved at beskæftige sig med arkæologiske fund af vikingetidens ornamentik, er de omfattende genstandsanalyser som gør området enormt. Det første og vigtigste arbejde i denne opgave var at få kontrol over den spredte fægtning med dusinvis af bøger om emnet. Der stod mig hurtigt klart at jeg måtte begrænse mit emne til et enkelt fund i en enkelt periode. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en næsten 1400 år gammel vikingegrav, osebergfundet, som indeholdt det rigeste fund af billedskærerarbejder fra den tid. Udgravningen markerer overgangen til det vi i dag kender som “nordisk formtradition” dvs. stiltræk i kunsten der var særegen for vikingetiden.

Billedskæringen er mit kulturprodukt. Præsenteret som udsmykning af en egetræskiste. Kisten står som symbol og brugsgenstand fra vikingetiden og fungerer som baggrund for ornamentikkens streg, formsprog og betydning. Den udsmykkede kiste skal i stiltræk minde om noget der kunne være fundet i Oseberg graven. For at studere indholdet af denne grav nøjere, måtte jeg tage til Vikingeskipshuset i Oslo, og Oslo historiske museum. Litteratur og billedmateriale fra disse besøg var meget værdifuldt. Ligeledes har jeg besøgt billedskærermester Jacob Nielsen fra Bornholm som har specialiseret sig i vikingetiden.

Inspiration til, og udvikling af den nordiske kunst

Vikingetidens ornamentik er udviklet af motiver som stammer tilbage fra den tidlige jernalder. Den repræsenterer et fælles nordisk sprog og udtryk for hele Skandinavien i perioden. Kulturgrundlaget har derfor været stort set det samme i de tre lande: Norge, Sverige og Danmark.

I Den tidlige vikingetid (800 – 950) udvikledes en fælles nordisk ornamentik der blev skabt på tværs af landegrænser og kulturer. Den udsprang af den Germanske jernalders (ca. 300 – 700) stiliserede kunst af båndformede dyr, og udviklede sig, ved overgangen til den tidlige vikingetid, til væsener med et mere realistisk præg, med snoede lemmer og poter der greb om alt og alle.

Osebergstilen bygger videre på “Broastilen”. En stiltradition fra slutningen af germansk jernalder, som repræsenterer overgangen til vikingetid. Vikingetidens drageslyng og ornamentik, kan opdeles i seks stilarter, som overlapper og afløser hinanden.


De er navngivet efter de geografiske steder hvor de største og mest betydningsfulde fund er gjort, og strækker sig over en periode på ca. 400 år. De fund som ligger til grund for kategori-bestemmelserne er alle genstande af meget høj håndværksmæssig kvalitet og repræsenterer i de fleste tilfælde en overklasse. Men også den jævne bonde benyttede sig af ornamentikken som udsmykning. Norske stavkirker fra 1200 – tallet bærer nogle af de sidste smukke udskæringer i nordisk stil.

Vikingetidens særlige kunst aftog i takt med kristendommens indførelse og den katolsk/romerske kirkes motiver begyndte at tage over for til sidst at dominere helt. Først da kirken virkelig får indflydelse i skandinavien falder kvaliteten af vikingernes billedskæringer. Rigdommene blev samlet mere om kirken som også sendte sine egne håndværksmestre sydfra. I denne brydningstid, der markerer vikingetidens slutning, ender også den nordiske formtradition.

Formsprogets kendetegn ligger i: dragehoveder, dyremotiver, slanger, gribedyr, snirkler (runde afslutninger), tæthed, skæredybde, overfladeprofiler og detaljedekorationer. Slyng gentager sig ofte i mønstre. Det er meget svært formgive/tilvirke disse avancerede mønstres gentagelser. Det har været meget dygtige kunstnere der har skabt de mest betydningsfulde værker. Formsproget i sig selv er helt fantastisk. Et virvar af planteranker, dyr og svungne bånd hviler fuldstændigt roligt i deres komposition.

Udefrakommende indtryk

Vikingetiden er en brydningstid inden for kunst i norden, hvor man bliver påvirket sydfra. Alligevel var det med stor åbenhed at vikingerne importerede fremmede stilarter til deres egen kunst.
Øjnene er åbne for udefra kommende indtryk, uden at det ændrer ved de særegne fællesnordiske træk. Der er mange eksempler på hvor åbne og interesserede, vikingerne var for fremmede kulturer. Udviklingen i ornamentikken er et eksempel herpå. Der opstod en stilmæssig fornyelse fra de, især, frankisk inspirerede billedhuggermotiver, som nordboerne tog til sig. Motiverne i den skandinaviske kunst viste en øget forbindelse til Europa og nær-østen etableret gennem nye handelsforbindelser. Vikingernes dyreornamentik forsvinder med Urness stilen i slutningen af 1100 tallet. Videreudviklinger kan dog tydeligt ses i resten af Europa, hvor man førte elementer af stilen videre. Især i England og Irland, hvor mange vikinger bosatte sig.

Graven i Oseberg

Osebergskibet er en meget velbevaret kvindegrav fra Norge som blev udgravet i 1904 på gården Oseberg ved Oslofjorden. Skibet og dets indehold af gravgaver var rigt udskårne trægenstande. Nogle af disse var af meget høj teknisk kvalitet. Der er fundet spor af maling på udskæringerne i Oseberg graven. Farver kunne gøre den, til tider komplicerede ornamentik, overskuelig og lettere forståelig. Hermed blev betydningen også fremhævet. Man mener at der er ca. 15 m2 udskæringer i alt, og at disse er skabt af forskellige mestre over en periode på et halv århundrede: 800 – 850.
Osebergfundet repræsenterer en overgang mellem de stilfaser, der efter dette fund bliver kaldt den ældre- og den yngre osebergstil. Stilarterne viser os at flere mestre har arbejdet på de ting der fulgte dronningen i hendes bolig efter døden. Disse mestre er hjemme i den rent nordiske stil, men har hentet inspiration fra europæisk og karolingisk kunst. Hakon Shetelig har typebestemt Osebergskibets mestre og givet dem deres navne derefter. Der er “skibets mester “(billedet), “akademikeren”, “barokmesteren” og “den karolingiske mester” m.fl. (Shetelig 1977)

Osebergfundet kan give os indblik i træskærerens position i samfundet. De har været dygtige, skolede mestre, som er blevet betalt for deres arbejde, og formentlig betalt ret godt fordi arbejdet er blevet bestilt af de mest velhavende i samfundet.

I udsmykning og antallet af artefakter lagt med i graven, overgår Dronning Åses grav langt de kongegrave man kender fra den tid. Noget tyder på at hun har været en meget stor kunstelsker og – samler. Derfor har man gravlagt hende med mange ekstra ting som har været rene kunstværker. Man har altså i vikingetiden kendt værdien af og betalt prisen for kunst af høj kvalitet. Billedskærerne har været skolede, nøjeregnende, og for de flestes vedkommende, meget sikre i deres formsans.

Vikingernes kultur er den måde vi opfatter deres levevis i dag, og den måde de er blevet skildret gennem tiderne. Vikingetiden kan ikke ændres, men det kan den måde vi definerer deres kultur. Trenden går fra at de er nogle vilde barbariske hedninge, til at de er fredelige handlende der dyrker jorden. Efterhånden som fund dukker op af jorden bliver vores viden mere nuanceret. Gennem rekonstruktioner og eksperimentel arkæologi, prøver vi at få indblik i hvordan det har været at leve i vikingetiden.

Det dobbelte kulturbegreb

Der er en bred og en snæver opfattelse af begrebet kultur. Enkeltdele (artefakter) er bestemt som æstetiske og intellektuelle produkter i det snævre kulturbegreb. Noget som er udskilt fra hverdagens øvrige gøremål. Det kunne f.eks. være at gå til pottemageri efter arbejde. Alle fysiske genstande man finder i joden fra fortiden er en del af denne opfattelse. Det brede kulturbegreb skal forstås som helheden af, i dette tilfælde, vikingernes liv og vaner (det universelle, det hele liv). Kulturen bliver i det første tilfælde efterstræbelsesværdig fordi den kan tilegnes. Den er manifesteret som en ting der ligger udenfor det enkelte menneske. Man kan “besidde” et stykke kultur. Det kan være dronningen der omkringgiver sig med smukke ting. I det næste tilfælde er kulturen noget man er en del af. Man indgår med sine interesser og med sine vaner i en helhed.
Samordningen af disse er “det dobbelte kulturbegreb”.

Det dobbelte kulturbegreb kan således defineres som et gensidigt forhold mellem artefaktet og samtiden. Det kan altså hjælpe mig til, gennem produktet (materiel kultur) at fortælle mig noget om livet i vikingetiden (social kultur). Hvis kulturen er artefakter må kulturen kunne bestemmes ud fra billedskærer- og håndværksarbejder.

Om denne påstand siger Fjord Jensen:

“..enhver kultur kan defineres ud fra sine delkulturer.”

Man behøver altså ikke at indkredse alle vikingers gøren og laden for at få et billede af et artefakt som kulturprodukt. Man kan også vende det om og studere et stykke håndværk og herigennem få et billede af de mennesker der lavede det, og stadig væk være kulturbestemmende.
For yderligere at forstå betydningen af billedskærerarbejde som kulturprodukt, bruger jeg en definition af den norske etnograf Arne Martin Klausen. Han siger om kultur:

“de idéer, værdier, regler og normer som et menneske overtager fra den foregående generation og som man forsøger at bringe videre – ofte noget forandret – til den næste generation”.

Dette begreb kan bruges direkte på billedskærermesteren, eller på hele den nordiske formtradition som periode. Jeg syntes det er et meget fint billede på netop billedskærertraditionen.
Et eksisterende billedskærerarbejde giver inspiration til en mester, som fører traditionen(stilen) videre, dog noget forandret, fordi tiderne har ændret sig og der er kommet ny inspiration.

Foreløbig konklusion

I den tidlige vikingetid har der været en helt speciel, meget nordisk stiltradition inden for kunsten. Vikingerne har ment at dyreornamentik og slyngmønstre gav højere status, og kunne imponere i livet efter døden. Billedskærermesteren har været en agtet håndværker som havde tjeneste hos konger. Ornamentikken giver et billede af en tid, der levede i kraft af sin omverden, hvor man rejste meget og hentede inspiration fra andre kulturer. I overgangen mellem hedensk vikingetid og kristen middelalder, sluttede det man betegner som den nordiske formtradition.

De største og mest komplicerede kunstværker/motiver er kendt fra vikingetidens træskærerarbejder. Desværre er kun få af disse bevaret. I tidlig vikingetid repræsenteret af Osebergfundet, og i sen vikingetid af de norske stavkirker. Disse arbejder er monumentale og dækker over noget af vores rigeste kulturarv.

– Rune J. Johansen, Ulfhednir

Leave a Reply